Υπηρεσίες & Τμήματα του ΟΜΜΑ

 • Μυωπία
 • Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία
 • Αγγειογραφία Ινδοκυανίνης
 • Οπτικά Πεδία
 • Laser Scanning Tomography
 • Υπερηχογραφία (Α-Β)
 • Βιομετρία
 • Παιδοφθαλμολογικό Τμήμα
 • Ηλεκτροφυσιολογία - ΗΟΓ - ΗΑΓ - ΠΔΙΛ
 • Ορθοπτική Μελέτη
 • Laser Argon - YAG
 • Φωτοδυναμική Θεραπεία
 • Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης
 • Διαθλαστική Χειρουργική
 • Τοπογραφία Κερατοειδούς
 • Χειρουργική Οπίσθιου Ημιμόριου
 • Πλαστική Χειρουργική
 • Οφθαλμολογικό Check up
 • Μελέτη γλαυκώματος
 • Μελέτη παθήσεων του βυθού
 • Μελέτη στραβισμού
 • Εφαρμογή όλων των Lasers.